กิจกรรม 5ส.

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564    นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ นำทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาพันธุ์ร่วมกิจกรรม "Big cleaning day" สพพ.

ร่วมด้วยช่วยกัน. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย"

big 1  
big 2  
big 3  
big 4  
big 5  

clip_กิจกรรม 5 ส