เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายพิเศษ แสดกระโทก รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีสร้อย ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ (ฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อ) ในการนี้ ได้สำรวจสัญฐานทางวิทยา ตามความหลากหลายทางชีวภาพ "ควายทุ่งบุรีรัมย์" จำนวน 6 ตัว ใช้ประโยชน์ในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

  • เครือข่ายเจอสภาวะวิกฤตโรคอุบัติใหม่ จึงไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมถึงฟาร์มได้
  • เจ้าของฟาร์มได้แจ้งว่ามีโคพ่อพันธุ์บราห์มันแดง สำหรับคุมฝูงตายจำนวน 1 ตัวเนื่องจากสภาวะโรคอุบัติใหม่ จึงได้ให้คำแนะนำส่งหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ แจ้งต่อปศุสัตว์อำเภอเมือง ตามขั้นตอน ต่อไป 

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีสร้อย ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีสร้อย ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีสร้อย ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีสร้อย ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีสร้อย ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีสร้อย ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีสร้อย ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีสร้อย ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีสร้อย ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์