กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563   นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตให้ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 (LIVE ทั่วประเทศ) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1-9 และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

 

2563 12 09a 001 1

 2103

 2103 2