พันธุ์แลนด์เรซสายราชบุรี

             
           สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายราชบุรี เป็นสุกรพันธุ์แลนด์เรซ
ปรับปรุงพันธุ์จากการรวมข้อดีของสองสายพันธุ์ คือ เยอรมันและไอร์แลนด์ สร้างและพัฒนาพันธุ์ให้เป็นสุกรสายแม่พันธุ์ที่รวม ข้อดีด้านอัตราการเจริญเติบโตดีใช้อาหารน้อยลำตัวยาว กล้ามเนื้อเด่นชัดและปริมาณเนื้อแดงมากจากสายพันธุ์ไอร์แลนด์ส่วนโครงสร้าง ขาและความแ็ข็งแรงของขามาจากสายพันธุ์เยอรมัน
 
            ลักษณะประจำพันธุ์


            หนังและขนมีสีขาวตลอดทั้งตัว หูปรก ลำตัวยาว
         
  ขาแข็งแรง เส้นรอบวงที่ข้อขาหลังเฉลี่ย 15 เซนติเมตร (วัดรอบข้อขาหลังระหว่างกีบกับนิ้วก้อย)
         
  มีความสามารถในการเป็นแม่ที่ดี ให้ลูกดกและเลี้ยงลูกเก่ง เหมาะใช้เป็นสายแม่พันธุ์
         
  ลำตัวยาวไม่ต่ำกว่า 110 เซนติเมตร ที่น้ำหนัก 90 กิโลกรัม
               สมรรถภาพการผลิต


          อัตราการเจริญเติบโต (ADG) 850 กรัมต่อวัน
         
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) 2.40
         
ความหนาไขมันสันหลัง 1.00 เซนติเมตร
         
ให้ลูกหย่านมต่อแม่ต่อปี 16 ตัว


                 การนำไปใช้ประโยชน์


              ใช้ประโยชน์ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ผสมเป็นพันธุ์แท้ และผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแลนด์เรซและพันธุ์ลาร์จไวท์ุ เป็นลูกผสม 2 สายพันธุ์


                ข้อเสนอแนะ

            สุกรพันธุ์แท้แลนด์เรซสายพันธุ์ราชบุรี ควรใช้อาหารผสมเสร็จเลี้ยงสุกร จากน้ำหนัก 15-90 กิโลกรัม ใช้อาหารผสมสำเร็จระดับโปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์ หลังจาก 90 กิโลกรัมไปแล้ว ใช้อาหารผสมสำเร็จระดับโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์
            ควรผสมพันธุ์เมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 8 เดือน
            สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ราชบุรี ให้ลูกท้องที่สอง ควรใช้ซองคลอดขนาด กว้างxยาว เท่ากัน 60x250 เซนติเมตร


                 การดำเนินงาน


            พัฒนาพันธุ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2545