พันธุ์แลนด์เรซสายปากช่อง 1
สุกรพันธุุ์แลนด์เรซสายปากช่อง 1 เป็นสุกรพันธุ์แลนด์เรซที่มีการพัฒนา พันธุ์ให้มีลักษณะทางเศรษกิจที่ดี รูปร่างภายนอกแข็งแรง ลำตัวยาว ขาแข็งแรง ตลอดจนมีสมรรถภาพการสืบพันธุ์ี่ดี เหมาะสำหรับใช้ผลิตแม่สุกรสองสายพันธุ์ สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายปากช่อง 1 รวมลักษณะที่ดีเด่นของสุกรพันธุ์แลนด์ เรซสายพันธุ์แคนาดาและไอร์แลนด์ โดยนำข้อดีด้านโครงสร้างขาแข็งแรงจาก สายพันธุ์แคนาดา และอัตราการเจริญเติบโตดี ไขมันบาง ให้ลูกดกและเลี้ยงลูกเก่งจากสายพันธุ์ไอร์แลนด์

                  ลักษณะประจำพันธุ์


              หนังและขนมีสีขาวตลอดทั้งตัว หูปรก ลำตัวยาว
             
มีความสามารถในการเป็นแม่ที่ดี ให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่ง เหมาะเป็นสายแม่พันธุ์
             
โครงาสร้าง-ขาแข็งแรง


        สมรรถภาพการผลิต


 
อัตราการเจริญเติบโต (ADG) 850 กรัมต่อวัน
 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) 2.40
 
ความหนาไขมันสันหลัง 1.20 เซนติเมตร
 
ให้ลูกหย่านมต่อแม่ต่อปี 15 ตัว


                  การนำไปใช้ประโยชน์


               นำไปใช้ผลิตแม่สุกรสองสายพันธุ์ โดยการนำพ่อพันธุ์ไปผสมข้ามพันธุ์กับสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ หรือ นำพ่อพันธุ์ลาร์จไวท์มาผสมข้ามพันธุ์กับแม่พันธุ์แลนด์เรซ ทำให้ได้สุกรสองสายพันธุ์ที่เหมาะใช้เป็นแม่พันธุ์เพื่อผลิตสุกรขุน เนื่องจาก
ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง จากนั้นใช้พ่อพันธุ์สุดท้ายที่มีลักษณะโตเร็ว มีกล้ามเนื้อชัดเจน เพื่อให้สุกรขุนมีการเจริญเติบโตดี ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนอาหารดี ตลอดจนมีคุณภาพซากที่ดี จากการศึกษาวิจัยที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ     
จ.ศรีสะเกษ แม่สุกรสองสายพันธุ์ลาร์จไวท์-ปากช่อง 1 ให้จำนวนลูกหย่านม 11.42 ตัว / ครอก
                  ข้อเสนอแนะ

              ควรแยกเลี้ยงและจัดการแม่พันธุ์แท้ในระบบของพันธุ์แท้ในฟาร์ม ไม่ควรเลี้ยงปะปนกับแม่สุกรสองสายพันธุ์                  การดำเนินงาน

              ได้มีการพัฒนาพันธุ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่่อ พ.ศ. 2550