พันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์    
       สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเข้ามาจากประเทศไอร์แลนด์
เมื่อปี 2535 เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สุกรของกรมปศุสัตว์
และแพร่กระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกร กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก
กองบำรุงพันธุ์สัตว์ได้ดำเนินการ พัฒนาพันธุ์ด้วยการทดสอบพันธุ์
และคัดเลือกพันธุ์จนกระทั่งได้ฝูงสุกรพันธุ์แลนด์เรซที่มีศักยภาพ
ดีเยี่ยม ลักษณะพันธุกรรมเป้าหมายต่างๆ มีความผันแปรน้อยมาก
มีความแข็งแรงทนทาน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่าย
จัดเป็นสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์สายพันธุ์หนึ่งที่เกษตรกร
ให้การยอมรับและนิยมนำไปพัฒนาพันธุกรรมของตนเองในการผลิตสุกร
พันธุ์แท้ หรือสุกรแม่พันธุ์สองสายสำหรับใช้ภายในฟาร์ม                     ลักษณะประจำพันธุ์

              รูปร่างมีมัดกล้ามเนื้อ
             
หนังและขนมีสีขาวตลอดทั้งตัว หูปรก ลำตัวยาว
             
มีความสามารถในการเป็นแม่ที่ดี ให้ลูกดกและเลี้ยงลูกเก่ง เหมาะใช้เป็นสายแม่พันธุ์         สมรรถภาพการผลิต

    อัตราการเจริญเติบโต (ADG) 800 กรัมต่อวัน
   
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) 2.50
   
ความหนาไขมันสันหลัง 1.20 เซนติเมตร
   
ให้ลูกหย่านมต่อแม่ต่อปี 15 ตัว


                 การนำไปใช้ประโยชน์

              สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ เหมาะนำไปใช้สร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซพันธุ์แท้ โดยการนำไปผสมพันธุ์กับสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ด้วยกัน จะทำให้ได้สุกรพันธุ์แลนด์เรซที่มีความเป็นพันธุ์แท้สูง มีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดี มีความแปรปรวนน้อย
             
สามารถนำไปใช้พัฒนาสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ใหม่ (NewLine) ตามวัตถุประสงค์ที่ตลาดต้องการ
             
นำ ไปใช้ผลิตแม่สุกรสองสายพันธุ์ โดยนำพ่อพันธุ์ไปผสมข้ามพันธุ์กับสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์หรือนำพ่อพันธุ์ ลาร์จไวท์มาผสมข้ามพันธุ์กับแม่พันธุ์แลนด์เรซ ทำให้ได้สุกรสองสายพันธุ์ที่เหมาะใช้เป็นแม่พันธุ์เพื่อผลิตสุกรขุน เนื่องจากให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง มีความสามารถในการเป็นแม่ที่ดี ส่งผลไปสู่สุกรขุนที่มีสมรรถนะี่ดีเยี่ยม


                  ข้อเสนอแนะ
             
  ควร แยกเลี้ยงและจัดการแม่พันธุ์แท้ในระบบของพันธุ์แท้ในฟาร์ม ไม่ควรเลี้ยงปะปนกับแม่สุกรสองสายพันธุ์ เนื่องจากความแข็งแรงน้อยกว่า และต้องการการจัดการที่มากกว่าแม่สองสายพันธุ์