สุกรพันธุ์เหมยซาน

น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศจีน ปี 2524 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา