โคเนื้อทาจิมะ

น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศญี่ปุ่น ปี 2533 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร