พิมพ์
หมวด: รายละเอียดครุภัณฑ์
ฮิต: 484

ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ คกท.2560/6