ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ คกท.2560/6