อุปกรณ์สำหรับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดฟองโฟม คกท.2562.19