เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล (SUBMERSIBLE PUMP) คกท.2562.17