พันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว

 

      สุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์ กรมปศุสัตว์ ได้ปรับปรุงสุกรพันธุ์ดูร็อคที่มีอยู่ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น เน้นในเรื่องคุณค่าทางเศรษฐกิจของสุกรขุน เช่น โตเร็ว ซากดี มีปริมาณเนื้อแดงมาก และใช้อาหารในปริมาณที่น้อย ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ปลอดจากยีนเครียด ทำให้ลดความสูญเสียของสุกรขุน สุกรดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ ์ดังกล่าวผ่านกระบวนการรวมความสามารถที่ดีเหล่านี้ไว้ในสุกรตัวเดียวกัน โดยวิธีจัดระบบผสมพันธุ์ และทำการคัดเลือกจากผลการทดสอบพันธุ์ สำหรับยีนเครียดได้ทำการตรวจสอบยีนโดยวิธีอณูพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดีและสม่ำเสมอไปสู่ลูกหลาน ทำได้โดยจัดระบบผสมพันธุ์ในการผลิตสุกรพันธุ์ดูร็อคสาย พันธุ์กรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มความเหมือนกันของยีน (homozygous)

                       ลักษณะประจำพันธุ์


              สีแดงตลอดลำตัว หูปรก ขาแข็งแรง
             
มีสะโพกใหญ่ หัวไหล่หนา กว้าง หลังเป็นร่องเห็นมัดกล้ามเนื้อชัดเจน
             
ปลอดยีนเครียด     สมรรถภาพการผลิต


  อัตราการเจริญเติบโต (ADG) 820 กรัมต่อวัน
 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) 2.40
 
ความหนาไขมันสันหลัง 1.00 เซนติเมตร                  การนำไปใช้ประโยชน์


               ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายสำหรับผลิตสุกรขุน โดยสุกรขุนที่ผลิตได้มีเนื้อแดง 36 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับน้ำหนักมีชีวิต


                  การดำเนินงาน

              พัฒนาพันธุ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2549