พันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่สายพันธุ์แคนาดา    สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่สายพันธุ์แคนาดา เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเข้ามาจากประเทศแคนาดา
เมี่อปี 2536 เป็นสุกรที่เจริญเติบโตไว มีความแข็งแรงมาก
นำมาปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพประเทศไทย
ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุนโดยเฉพาะสุกรขุน
สามสาย นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย                       ลักษณะประจำพันธุ์

              สีแดง หูปรก
              เป็นสุกรขนาดใหญ่ แข็งแรง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีีีุ์
              อายุลูกสุกรเมื่ออายุ 2 เดือนขึ้นไป จะเลี้ยงง่าย โตเร็ว
 
                  สมรรถภาพการผลิต          อัตราการเจริญเติบโต (ADG) 850 กรัมต่อวัน
        
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) 2.50
        
ความหนาไขมันสันหลัง 1.10 เซนติเมตร
        
อายุจากเิกิด-น้ำหนัก 90 กิโลกรัม 160 วัน                       การนำไปใช้ประโยชน์


              ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุน จะได้สุุกรขุนที่โตเร็ว มีความแข็งแรง ส่งตลาดได้เร็ว


                   ข้อเสนอแนะ

              ใช้เป็นพ่อสุดท้ายในการผลิตสุกรขุน
             
ใช้ ผสมกับแม่พันธุ์สองสาย แลนด์เรซ-ลาร์จไวท์ หรือแม่ลูกผสมพันธุ์อื่น จะได้สุกรขุนที่โตเร็วใช้เวลาสั้น สุกรขุนจะมีความแข็งแรง เจริญเติบโตดี