โคพื้นเมืองสายภาคอีสาน

โคพื้นเมืองภาคอีสาน เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่วิถีชีวิตของชาวชนบทมาเป็นเวลานาน  ซึ่งได้ใช้แรงงานในภาคการเกษตร เป็นพาหนะเดินทาง มูลใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน และเลี้ยงไว้จำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวจากอดีตที่ผ่านมาเกษตรในภาคอีสานได้ใช้แม่โคพื้นเมืองเป็นแม่พื้นฐานในการผลิตโคเนื้อลูกผสม โดยนำไปผสมข้ามกับโคสายพันธุ์อื่นๆ เช่น โคบราห์มัน โคชาร์โรเลส์  โคซิมเมนทอล ฯลฯ แต่ในปัจจุบันยังขาดแผนการเก็บรักษา และอนุรักษ์สายพันธุ์โคพื้นเมืองที่ดี  ทำให้แม่โคพื้นเมืองสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาโคพื้นเมืองให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดีสายพันธุ์อื่น sire NaE
ลักษณะประจำพันธุ์ ลำตัวสีน้ำตาลแกมแดง อาจมีสีแตกต่างกัน เช่น ดำ แดง น้ำตาล เหลือง ขาว เป็นต้น หน้ายาวบอบบาง หน้าผากแคบ ตะโหนกเล็ก เหนียงคอและหนังท้องมีไม่มาก รูปร่างเล็ก
น้ำหนักแรกเกิด 15-17 กิโลกรัม
น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 200 วัน เฉลี่ย 78 กิโลกรัม
น้ำหนักเพศผู้เมื่อโคเต็มที่ 350-450 กิโลกรัม
น้ำหนักเพศเมียเมื่อโคเต็มที่ 230-260 กิโลกรัม
อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก 33 เดือน
ระยะการอุ้มท้อง 270-275 วัน
ช่วงห่างการให้ลูก 365-380 วัน