รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ปี 2564

รอบที่ 1

 

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด

 

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 

หลักฐานการวางแผน  ดาวน์โหลด>>> 
หลักฐานการดำเนินการ  ดาวน์โหลด>>>

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

 

 

 

ดาวน์โหลด1>>>

ดาวน์โหลด2>>>

ดาวน์โหลด3>>>

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์  ดาวน์โหลด>>>