รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ปี 2564

รอบที่ 1

 

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564  (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด

 

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 

หลักฐานการวางแผน  ดาวน์โหลด>>> 
หลักฐานการดำเนินการ  ดาวน์โหลด>>>

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

 

 

 

ดาวน์โหลด1>>>

ดาวน์โหลด2>>>

ดาวน์โหลด3>>>

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์  ดาวน์โหลด>>>

 

รอบที่ 2

 

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564  (รอบ 2) ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด

 

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

หลักฐานการวางแผน

ดาวน์โหลด1>>>

ดาวน์โหลด2>>>

ดาวน์โหลด3>>>

ดาวน์โหลด4>>>

ดาวน์โหลด5>>>

ดาวน์โหลด6>>>

หลักฐานการดำเนินการ

ดาวน์โหลด>>>

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ ดาวน์โหลด>>>
หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ดาวน์โหลด>>>