รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2561 รอบที่ 2

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

     2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2561 รอบที่ 1

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)