แผนพัฒนารายบุคคล ปี 2559

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2559
แผนการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559
- แบบฟอร์มที่ 1
- แบบฟอร์มที่ 2.1
- แบบฟอร์มที่ 2.2
ผลการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559
- แบบฟอร์มที่ 1
- แบบฟอร์มที่ 2.1
- แบบฟอร์มที่ 2.2
- แบบฟอร์มที่ 3.1
- แบบฟอร์มที่ 3.2

- แบบฟอร์มที่ 4

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
- หลักฐานการวางแผน
- หลักฐานการประชาสัมพันธ์
- หลักฐานการดาเนินการ
- หลักฐานการประเมินและติดตามผล ฯ
- หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2559
แผนการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559
- แบบฟอร์มที่ 1
- แบบฟอร์มที่ 2.1
- แบบฟอร์มที่ 2.2
ผลการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559
- แบบฟอร์มที่ 1
- แบบฟอร์มที่ 2.1
- แบบฟอร์มที่ 2.2
- แบบฟอร์มที่ 3.1
- แบบฟอร์มที่ 3.2

- แบบฟอร์มที่ 4

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
- หลักฐานการวางแผน
- หลักฐานการสื่อสาร
- หลักฐานการดาเนินการ
- หลักฐานการประเมินและติดตามผล ฯ
- หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ