ข้อมูลองค์กร

บุคคลากร

หน่วยงานในสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

บทความ

องค์ความรู้

KM

แผนงาน/โครงการ

 

ตัวชี้วัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริการ

พันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว

พันธุ์สัตว์

พันธุ์สุกร

พันธุ์โคเนื้อ

พันธุ์กระบือ

พันธุ์โคนม

พันธุ์แพะ

ทำเนียบพ่อพันธุ์แพะ

พันธุ์แกะ

พันธุ์ไก่

พันธุ์เป็ด

พันธุ์กวาง

พันธุ์สัตว์พระราชทาน

คำสั่งหนังสือเวียน

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน

จำหน่ายสัตว์พันธุ์ดี

การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียน

พันธุ์สัตว์ปีก

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์

วีดีโอเกี่ยวกับปศุสัตว์

หน่วยงานผลิตสัตว์

รายงานประจำปี

สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์