ข้อมูลองค์กร

บุคคลากร

หน่วยงานในสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

บทความ

องค์ความรู้

KM

แผนงาน/โครงการ

 

ตัวชี้วัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริการ

พันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว

พันธุ์สัตว์

พันธุ์สุกร

พันธุ์โคเนื้อ

พันธุ์กระบือ

พันธุ์โคนม

พันธุ์แพะ

ทำเนียบพ่อพันธุ์แพะ

พันธุ์แกะ

พันธุ์ไก่

พันธุ์เป็ด

พันธุ์กวาง

พันธุ์สัตว์พระราชทาน

คำสั่งหนังสือเวียน

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน

จำหน่ายสัตว์พันธุ์ดี

รายละเอียดครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2561

รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2562

การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียน

พันธุ์สัตว์ปีก

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์

วีดีโอเกี่ยวกับปศุสัตว์

หน่วยงานผลิตสัตว์

รายงานประจำปี

สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์