รายงานผลการปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยฯ นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563