แผนงาน/โครงการ

 

ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 

 

  รอบที่ 1 / 2563 รอบที่ 2 / 2563
     
 •  งานโคเนื้อ
Screen Shot 2563 05 09 at 12.09.22   
     
 • งานโคนม
 Screen Shot 2563 05 09 at 12.09.34  
     
 • งานกระบือ
 Screen Shot 2563 05 09 at 12.09.47  
     
 • งานสุกร
Screen Shot 2563 05 09 at 12.28.08   
     
 • งานแพะ/แกะ
 Screen Shot 2563 05 09 at 12.08.50  
     
 • งานสัตว์ปีก
 Screen Shot 2563 05 09 at 12.08.32  
     
 • งานสุขภาพ
 Screen Shot 2563 05 09 at 17.24.21  
     
 • งานเครือข่าย
Screen Shot 2563 05 09 at 11.57.06  
     
 • งานฐานข้อมูล e-breeding
 Screen Shot 2563 05 09 at 12.10.00  
     
 • งานหลากหลายททางชีวภาพ
 Screen Shot 2563 05 09 at 12.31.32  
     
 • ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
Screen Shot 2563 05 09 at 19.30.14  
     
 • ข้อมูลผู้รับบริการ สพพ 

 รอบที่ 1 

(ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

 

   

    

 

หมวดหมู่รอง

 

ตัวชี้วัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย