ที่อยู่:
69/1 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
กรุงเทพฯ
10400
ไทย
โทรศัพท์:
02-6534444 ต่อ 3213
โทรสาร:
02-6534922
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก