ประวัติความเป็นมา

 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515 ใช้ชื่อว่า “ศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์ชัยภูมิ” ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรในด้านการเลี้ยงสัตว์ จึงได้จัดตั้งศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์ชัยภูมิขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคา ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและได้ขอขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ โดยดำเนินการเลี้ยงสัตว์และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ปี พ.ศ. 2524 มีประกาศกฤษฎีกายกฐานะเป็น “สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ” ดำเนินการพัฒนาและกระจายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2545 เปลี่ยนเป็น “สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ”
ปี พ.ศ. 2559 มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ตามคำสั่ง 611/2559 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ” สังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ มีพื้นที่รวม 1,678 ไร่ ประกอบด้วย
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 650 ไร่
พื้นที่แหล่งน้ำ 100 ไร่
พื้นที่ป่า ถนน อาคารบ้านเรือนและโรงเรือนคอกสัตว์ 928 ไร่
ลักษณะพื้นที่เป็นที่ลาดเชิงเขามีความลาดชันสูง-ต่ำแตกต่างกันไป มีความลาดชันเกินกว่า 5% มีการชะล้างหน้าดินสูง ดินเป็นดินลูกรังผสมดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

 

ผู้อำนวยการ  
ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่ 103 หมู่ 8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4481-0644 
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัด  UTM Zone 48P X (easting) : 200636Y (northing) : 1769632
เว็บไซต์  
แฟนเพจ  
LINE@