ประวัติความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี ติดต่อ ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อวางโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ โดยร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี และกระทรวง/ทบวง/กรมต่างๆ เข้าดำเนินการในโครงการฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2521 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว เป็นหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 523) เดิมเรียกว่า “ศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี”
ปี พ.ศ. 2533 เปลี่ยนชื่อเป็น“สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ท่ากะบาก”
ปี พ.ศ. 2536 เปลี่ยนชื่อเป็น“สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว”
ปี พ.ศ. 2545 จัดส่วนราชการกรมปศุสัตว์ใหม่และใช้ชื่อว่า“สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว”
ปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น“ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว”สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว ตั้งอยู่บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ห่างจากจังหวัดสระแก้ว ประมาณ 32 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย หน้าดินลึกประมาณ 1 ฟุต มีอินทรีย์วัตถุพอสมควร ความลาดเทพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 2 % พื้นที่ 1,600 ไร่ ประกอบด้วย
พื้นที่แปลงปลูกหญ้า 1,380 ไร่
พื้นที่โรงเรือนและคอกสัตว์ 30 ไร่
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 65 ไร่
อื่นๆ 125 ไร่

ผู้อำนวยการ  
ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 203 หมู่ 8 บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3724-7523
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัด  
เว็บไซต์  
แฟนเพจ  
LINE@