ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี ได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 ที่หมู่ 12 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บริเวณที่ราบระหว่าง เขามดแดงและเขาชีปิดในเทือกเขาอีโต้ พื้นที่ 1,500 ไร่ โดยการชักนำของสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี (นายสมาน ภุมกาญจนะ) และกองบำรุงพันธุ์สัตว์ได้ขอใช้พื้นที่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุโดยกรมปศุสัตว์เป็นผู้ถือครอง พบว่าเป็นการใช้พื้นที่ซ้ำซ้อนกันกับทางฝ่ายทหาร ดังนั้นสถานีฯ จึงได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 2 (พลตรีจรูญ ขาวเทียมสังข์) ขอใช้เป็นที่ตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกแต่ทางฝ่ายมณฑลทหารบกที่ 2 ยืนยันที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ฝึกทหารและทดสอบอาวุธหนัก ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้พิจารณาจัดหาพื้นที่สาธารณประโยชน์ จัดตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี จำนวน 2 แปลง พื้นที่ 3,381 ไร่ ดังนี้
1. พื้นที่แปลง“โคกขนมบูด” จัดตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี พื้นที่ 1,387-0-77 ไร่ ที่หมู่ 3 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดตั้งอาคารที่ทำการ บ้านพัก โรงเรือน อาคารฝึกอบรม และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ 1,050-1-40 ไร่ ส่วนที่เหลือแบ่งให้จัดตั้งหน่วยงานอื่น ได้แก่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีและสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
2. พื้นที่แปลง “มาบประดู่หรือซำหญ้าคา” ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 2,006 ไร่ ซึ่งมีปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ตั้งแต่ ปี 2517 และมีราษฎรบุกรุก
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี”
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี มีลักษณะพื้นที่โคกสูง มีพื้นที่ราบลาดชันเล็กน้อย ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ หน้าดินตื้น ชั้นล่างเป็นดินกรวดและหินกรวด มีค่า pH 5.2 สภาพอากาศร้อนชื้น

 

ผู้อำนวยการ  
ที่ตั้งปัจจุบัน หมู่ 3 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110 
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3762-5221
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัด  UTM Zone 47P X (easting) : 790499Y (northing) : 1541733
เว็บไซต์  
แฟนเพจ  
LINE@