ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2469 และยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2479 ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งเป็นกึ่งสถานีค้นคว้าทดลองทางพืชกรรมเรื่อยมา
ปี พ.ศ. 2489 กรมปศุสัตว์ได้รับโอนหน่วยงานนี้มาจัดตั้งเป็นสถานีเลี้ยงสัตว์ เรียกว่า “หมวดสัตว์ใหญ่ทับกวาง” และเปลี่ยนเป็นชื่อ “สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง” ดำเนินงานเกี่ยวกับการกักกันปศุสัตว์ที่นำมาจากต่างประเทศทุกชนิดนับ เช่น ไก่พันธุ์ต่างๆ โคเนื้อ โคนม
ปี พ.ศ. 2497-2498 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอความร่วมมือเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิตปีที่ 4-5 พร้อมกับได้ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานและหอพักนิสิต
ปี พ.ศ. 2500 กรมปศุสัตว์เริ่มดำเนินการเลี้ยงสัตว์ และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2529 สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ได้ยกฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง” มีหน้าที่ในการพัฒนางานศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปศุสัตว์ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร และสัตว์ปีก เป็นต้น
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง สภาพดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินเหนียวสีดำ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 8,493 ไร่ ประกอบด้วย
พื้นที่แปลงหญ้า 3,574 ไร่
พื้นที่อ่างเก็บน้ำหน่วยงานอื่นๆ 1,026 ไร่
พื้นที่สิ่งปลูกสร้างอาคาร ถนน 1,000 ไร่
พื้นที่เป็นหินเชิงเขาบุกเบิกไม่ได้ 2,893 ไร่

 

ผู้อำนวยการ นายวัชระ ศิริกุล
ที่ตั้งปัจจุบัน  หมู่ 4 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18260
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3635-8502 มือถือ 081-851-5373
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัด  UTM Zone 47P X (easting) : 721580Y (northing) : 1615892
เว็บไซต์ https://lctk-sbr.dld.go.th/
แฟนเพจ  https://www.facebook.com/tabkwang.go.th
LINE@