ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2499 ที่บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยใช้ชื่อว่า “สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พัทลุง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้ย้ายมาตั้งที่หมู่ 6 บ้านบูเก๊ะจือฆา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ห่างจากตัวเมืองเทศบาลนครยะลา ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยทางหลวงหมายเลข 4082 และห่างจากอำเภอรามัน 18 กิโลเมตร ใช้ชื่อใหม่ว่า “สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา”
ปี พ.ศ. 2537 กรมปศุสัตว์ได้ขยายงานและปรับปรุงโครงสร้างของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลาให้เป็น “ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา” สังกัดกองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลาเดิมมีพื้นที่ทั้งหมด 1,325 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มมีเทือกเขาล้อมรอบ 3 ด้าน ในช่วงฤดูฝนน้ำจะขังบริเวณแปลงหญ้าและพื้นที่บางส่วนทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมาก ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินเหนียว มีค่า pH 4.79 ปัจจุบันมีส่วนราชการอื่นเข้ามาใช้พื้นที่คงเหลือพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 1,145 ไร่ และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 กรมปศุสัตว์มีคำสั่งที่ 611/2559 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ”

 

ผู้อำนวยการ  
ที่ตั้งปัจจุบัน  หมู่ 6 บ้านบูเก๊ะจือฆา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95140
โทรศัพท์/โทรสาร  0-7320-3218 / 0-7320-3219
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัด  UTM Zone 47N X (easting) : 760128 Y (northing) : 724247
เว็บไซต์  
แฟนเพจ  
LINE@