ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2501 บ้านกระชาย ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้ชื่อ “สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์”ห่างจากตัวจังหวัด 58 กิโลเมตร บนพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งมีสภาพเป็นป่าโปร่งมีหญ้าธรรมชาติ (หญ้าเพ็ก)ขึ้นหนาแน่น หญ้าธรรมชาติมีคุณภาพต่ำและสถานที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง การคมนาคมไม่สะดวก
ปี พ.ศ. 2509 กรมปศุสัตว์ได้พิจารณาย้ายที่ตั้งมาดำเนินการที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะป่าสะเดา ป่าตะคร้อ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์”
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ” ตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2557
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ มีพื้นที่ทั้งหมด 2,140 ไร่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นราชพัสดุจังหวัดเป็นแปลงหมายเลขที่ สร. 1057 มีลักษณะลาดเอียงบนเนินดิน 4 ลูก สภาพดินเป็นดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและง่ายต่อการชะล้างหลุดลอกของหน้าดิน ดินมีสภาพเป็นกรดจัด ประกอบด้วย
พื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 1,643 ไร่
พื้นที่เก็บรักษาสภาพป่าเดิมไว้ จำนวน 60 ไร่
พื้นที่ปลูกสร้างอาคารเรือนโรงและถนน จำนวน 267 ไร่
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ จำนวน 170 ไร่

 

ผู้อำนวยการ  
ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่ 90 หมู่ 9 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์/โทรสาร  0-4454-6109 
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัด  UTM Zone 48P X (easting) : 331438 Y (northing) : 1633240
เว็บไซต์  
แฟนเพจ  
LINE@