ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม (Dairy Cattle Research and Development Center) เดิมเป็นหน่วยพักฟื้นโคต่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 สังกัดสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง กองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยใช้พื้นที่ของสถานีพืชอาหารสัตว์ปากช่อง ในปี พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการผลิตโคนมปากช่อง ปี พ.ศ. 2529 เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยบำรุงพันธุ์สัตว์ปากช่อง” และในปี พ.ศ. 2533 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ปากช่อง”และเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง” ในปี พ.ศ. 2545 และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม” ตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,082 ไร่ ระดับพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 330-335 เมตร ลักษณะพื้นที่ทั่วๆไปเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดความลาดเทประมาณ 2-5% เนื้อดินชั้นบนเป็นดินทรายหยาบร่วน ดินชั้น-ล่างเป็นดินร่วนปนทรายหยาบ การระบายน้ำค่อนข้างมาก ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ

ผู้อำนวยการ  
ที่ตั้งปัจจุบัน ที่ตั้งปัจจุบัน หมู่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4424-9983
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัด UTM Zone 47P X (easting) : 763342 Y (northing) : 1623593
เว็บไซต์  
แฟนเพจ  
LINE@