ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ประวัติความเป็นมา

  • ปี พ.ศ. 2476 ได้มีการสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงพันธุ์และกระจายพันธุ์สัตว์ดำเนินการส่งเสริมสู่เกษตรกร ซึ่งพื้นที่ระหว่างเทือกเขาพังเหยถึงเหวตาบัวเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเป็นทำเลที่เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีลำธารน้ำธรรมชาติ 2 สายไหลผ่านตลอดปี ได้แก่ ลำพญากลางและลำสะพานหิน มีหญ้าธรรมชาติ เช่น หญ้ากลม หญ้าแพรกขึ้นเจริญงอกงามดีมาก จึงได้มีการรังวัดและจัดตั้งเป็น “หมวดสัตว์ใหญ่ชัยบาดาล” เพื่อดำเนินกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาพันธุ์สัตว์
  • ปี พ.ศ. 2495 ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น “สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง” และได้ขอขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ พื้นที่ 48,094 ไร่
  • ปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ลำพญากลาง”
  • ปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานอีกครั้งเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 2 จังหวัด คือ หมู่ 15 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวจังหวัด 136 กิโลเมตร และส่วนหนึ่งอยู่ใน หมู่ 2 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวจังหวัด 121 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นลาดเอียงมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 201 เมตร ลักษณะของดินมีหลายชนิด เช่น ดินเหนียวสีดำ ดินลูกรังสีแดงและดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ประกอบด้วย

พื้นที่สำหรับเพาะปลูก จำนวน 13,680 ไร่ พื้นที่อ่างเก็บน้ำ จำนวน 860 ไร่

พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือน โรงเรือนและถนน จำนวน 1,500 ไร่

พื้นที่ป่าคงสภาพ (ยังไม่ได้บุกเบิก) จำนวน 270 ไร่

พื้นที่ภูเขาลาดชัน และทำประโยชน์ไม่ได้ จำนวน 4,784 ไร่

พื้นที่ราษฎรบุกรุก จำนวน 27,000 ไร่

แบ่งเป็น 6 หน่วยผลิตสัตว์ ได้แก่ หน่วยเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมหน่วยเลี้ยงสัตว์โคกคลี หน่วยเลี้ยงสัตว์หน่วยกลาง หน่วยเลี้ยงสัตว์ซับแหว้ หน่วยเลี้ยงสัตว์วังหินงม และหน่วยเลี้ยงสัตว์ปางหูเสือ

ผู้อำนวยการ  
ที่ตั้งปัจจุบัน หมู่ 2 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15190
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3645-6700
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัด UTM Zone 47P X (easting) : 755024 Y (northing) : 1686361
เว็บไซต์  
แฟนเพจ  
LINE@