บุคลากร สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
  
   นายทศพร  ศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
       
   dairy  cattle
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากร
นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม
บุคลากร
นายเอก วิทูรพงศ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
บุคลากร
นายสมชาย  อนุตรชัชวาลย์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ
บุคลากร
       
small darunee4 biodiversity  
นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ
บุคลากร
นางสาวดรุณี โสภา
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
บุคลากร
นางสาวกัลยา บุญญานุวัตร
หัวหน้ากลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
บุคลากร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและรับรองพันธุ์สัตว์
บุคลากร
       
satid 02.dew    
นายสาธิต  อยู่ยืน
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร
บุคลากร
นางสาวเยาวลักษณ์  เลไพจิตร
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์
บุคลากร