บุคลากร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

  eak
   นายเอก  วิทูรพงศ์
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์
       
 aunchalee nantapong   
 
นางสาวอัญชลี  เจือหอม
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นายนันทพงศ์  คำประเสริฐ
นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ