บุคลากร กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
  kalaya
   นางสาวกัลยา  บุญญานุวัตร
หัวหน้ากลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
       
 kannikar1 nusikree   
 
นางสาวกรรณิการ์  ปานปุย
นักวิชาการสสัตวบาล
นายนุรซิกรีย์  สามะ
จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล