บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและรับรองพันธุ์สัตว์
  

 yaowaluk

นางสาวเยาวลักษณ์  เลไพจิตร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและรับรองพันธุ์สัตว์

       
 jiratcha    
 
นางสาวจิรัสย์ชา  กองแก้ว
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัิตการ