บุคลากร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร

  satid1
   นายสาธิต  อยู่ยืน
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร
       
   pratthana  
 
  นางสาวปราถนา  จิตรุ่งลัย
นักวิชาการสัตวบาล