บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
  
   
daruniนางสาวดรุณี  โสภา
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
       
 jirawanju vorrawan   
 
นางจิรวรรณ  จุ้ยวัดเลา
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
นางสาววรวรรณ  ปะวะเสนัง
นักวิชาการสัตวบาล