บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ
  
   
koonlapatนายกุลภัทร์  โพธิกนิษฐ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ
       
 thida  pijitra  
 
นางสาวธิดา  โคมแสงทอง
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นางพิจิตรา  เดชสูงเนิน
นักวิชาการสัตบาล