บุคลากร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม

  
  
krongkeawนางกรองแก้ว  บริสุทธิ์สวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม
       
 sutida  jeerawan  
 
นางสาวสุธิดา  อ่อนสองชั้น
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
นางสาวจีราวรรณ  เกษแก้ว
นักวิชาการสัตวบาล