ประวัติความเป็นมา

 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์
2444

กระ ทรวงเกษตราธิการได้เริ่มกิจการเกี่ยวกับช่างไหม แล้วเปลี่ยนฐานะเป็นกรมช่างไหม ซึ่งมีการสอนวิชาเกี่ยวกับกิจการเลี้ยงไหมและช่างไหม รวมทั้งวิชาแขนงอื่นที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

2451

กรม ช่างไหมได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมเพาะปลูก" และได้มีการเร่งขยายการส่งเสริมกิจการช่างไหม การเพาะปลูก และการปศุสัตว์ มากยิ่งขึ้น กิจการของกรมเพาะปลูกช่วงแรก ได้แบ่งงานออกเป็น 3 แขนง คือ
1. แขนงการเพาะปลูก อยู่ในความควบคุมของพระยาโภชนาการ ผู้ชำนาญทางพืช
2. แขนงการผสมสัตว์และบำรุงสัตว์ อยู่ในความควบคุมของพระศรีเกษตราภิบาล ผู้ชำนาญทางบำรุงสัตว์
3. แขนงงานเกี่ยวกับการรักษาและป้องกันโรคสัตว์ อยู่ในความควบคุมของพระยาอาหารบริรักษ์ ซึ่งต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมเพาะปลูก

2466 รัฐบาลทำ สัญญาจ้าง มิสเตอร์อาร์.พี.โยนต์ (Mr.R.P.Jones M.R.C.V.S.) ชาวอังกฤษเข้ามาเป็นที่ปรึกษากิจการสัตวแพทย์แทนที่ปรึกษาคนก่อน  ท่านเปรียบเสมือนบิดาของวงการสัตวแพทย์ เพราะท่านรับราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาประมาณ 36 ปี ทำความเจริญให้วงการสัตวแพทย์เป็นอย่างมาก เป็นผู้ริเริ่มทำวัคซีนสำหรับสัตว์ขึ้นในประเทศไทย วางระเบียบในการควบคุมการส่งสัตว์ไปจำหน่ายต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้ก่อตั้งกองบำรุงพันธุ์สัตว์และกองทำวัคซีนและ   เซรั่มที่ปากช่อง
2470 ก่อตั้งสถานีเลี้ยงสัตว์ เรียกว่า "สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ"
2474

ทางราชการได้โอนกิจการ "กรมเพาะปลูก" ไปสมทบกับกิจการ "กองตรวจพันธุ์รุกขชาติ" จัดตั้งขึ้นเป็น

"กรมตรวจกสิกรรม"
2475 มีการจัดระบบราชการในกระทรวงเกษตราธิการกับกระทรวงพานิชย์และคมนาคมใหม่ โดยมีการรวมและแยกเป็น "กระทรวงเกษตรพานิชยการ" และ "กระทรวงคมนาคม" โดยมีกรมตรวจกสิกรรมอยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตร
พานิชยการด้วย
2476 กระทรวงเกษตรพานิชยการได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กระทรวงเศรษฐการ" และกรมตรวจกสิกรรมได้เปลี่ยนชื่อเป็น
"กรมเกษตร"
2477 กรมเกษตรได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "กรมเกษตรและกรมประมง" สำหรับกิจการบำรุงพันธุ์สัตว์กับกิจการรักษาและป้องกันโรคสัตว์ได้รวมกันยกฐานะเป็น "กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ" โดยมีมิสเตอร์อาร์.พี.โยนส์ รักษาการหัวหน้ากองในช่วงแรก แบ่งเป็น 8 แผนก คือ
1. แผนกวิชาโรคสัตว์  2. แผนกวัคซีนและเซรั่ม  3. แผนกปราบโรค  4. แผนกด่านกักกันสัตว์
5.แผนกสัตว์ใหญ่  6.แผนกสุกร  7.แผนกเป็ดไก่  8.แผนกอาหารสัตว์
2481

กรมเกษตรและการประมงได้ปรับปรุงส่วนราชการ แบ่งกองอุตสาหกรรมสัตวพรรณออกเป็น 2 กอง

คือ กองสัตวรักษ์ และกองสัตวบาลน์
2485 - ก่อตั้งสถานีเลี้ยงสัตว์ เรียกว่า "สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม"
- มีพระราชกำหนด ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้มี กระทรวงเกษตราธิการ และได้สถาปนากองสัตวรักษ์ และกอง
สัตวบาลน์ จากกรมเกษตรและการประมง ขึ้นเป็น "กรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ" มี พ.ท.หลวงชัย อัศวรักษ์
(ไชย แสงชูโต) เป็นอธิบดีคนแรก แบ่งเป็น 4 กอง ดังนี้
1. สำนักเลขานุการกรม  2. กองสัตวบาล  3. กองสัตวรักษ์  4. กองสัตวศาสตร์
2489 ก่อตั้งสถานีเลี้ยงสัตว์ เรียกว่า "หมวดสัตว์ใหญ่ทับกวาง" และเปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง" ใน เวลาต่อมา
2490 ก่อตั้งสถานีเลี้ยงสัตว์ เรียกว่า "สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่"
2495

มีพระราชบัญญัติปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตราธิการ เป็น "กระทรวงเกษตร" และกรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมการปศุสัตว์" แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 กอง คือ

1. สำนักเลขานุการกรม มี 3 แผนก

2. กองสัตวรักษ์ มี 3 แผนก

3. กองควบคุมโรคระบาด มี 2 แผนก

4. กองวัคซีนและซีรั่ม มี 3 แผนก

5. กองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

6. กองอาหารสัตว์

7. กองทดลองและค้นคว้า

2496

- ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง

- มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และเปลี่ยนชื่อกรมการปศุสัตว์ เป็นกรมปศุสัตว์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 กอง คือ

1. สำนักเลขานุการกรม มี 4 แผนก

2. กองสัตวรักษ์ มี 3 แผนก

3. กองควบคุมโรคระบาด มี 2 แผนก

4. กองวัคซีนและซีรั่ม มี 3 แผนก

5. กองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ มี 4 แผนกกับสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ (ฐานะเทียบเท่าแผนก) รวม 5 สถานี ได้แก่
   
- สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
    - สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
    - สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง
    - สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
    - สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

6. กองอาหารสัตว์

7. กองทดลองและค้นคว้า

2497 ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
2500

มีพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร แบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 8 กอง คือ

1. สำนักเลขานุการกรม มี 4 แผนก

2. กองสัตวรักษ์ มี 3 แผนก

3. กองควบคุมโรคระบาด มี 2 แผนก

4. กองวัคซีนและซีรั่ม มี 3 แผนก

5. กองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ มี 12 แผนก (รวมสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าแผนกด้วย)

6. กองอาหารสัตว์

7. กองวิชาการ (เปลี่ยนจากห้องทดลองและค้นคว้า)

8. สัตวแพทย์เขต (เปลี่ยนจากสัตวแพทย์ภาค และยุบการบริหารจากส่วนภูมิภาคมาเป็นส่วนกลาง)

2501 ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
2503 ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
2506 ก่อตั้งศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์นครพนม
2507 ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
2508

- ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ

- ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี

- ก่อตั้งศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์เลย

2511 - ก่อตั้งสถานีปรับปรุงพันธุ์สุกรหนองกวาง
2516

20 กรกฎาคม 2516 มีพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร แบ่งส่วนราชการออกเป็น
11 กอง คือ

1. สำนักเลขานุการกรมปศุสัตว์

2. กองคลัง

3. กองการเจ้าหน้าที่

4. กองควบคุมโรคระบาด

5. กองวิชาการ

6. กองสัตวรักษ์

7. กองผลิตชีวภัณฑ์ (กองวัคซีนและเซรั่มเดิม)

8. กองบำรุงพันธุ์สัตว์ (กองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เดิม) มีสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ในสังกัด 12 แห่ง โดยมี
    นายบุญถม ไวทยานุวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์สัตว์คนแรก

9. กองอาหารสัตว์

10. กองผสมเทียม

11. สำนักงานปศุสัตว์เขต

2519 ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ปากช่อง
2523

- ก่อตั้งหน่วยดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ
  (บริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก อำเภอสระแก้ว)

- ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่

- 3 มีนาคม 2523 ก่อตั้งหน่วยแพร่พันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2524 ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
2525 ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
2526 ก่อ ตั้งสถาบันพัฒนาฝึกอบรมและวิจัยโคนมแห่งชาติ (National Dairy Training and Applied Research Institute) โดยการสนับสนุนของสำนักงาน FAO/RDDTTAP RDDTTAP ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และย้ายมาตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ต่อมากรมปศุสัตว์ได้อนุมัติก่อสร้างอาคารสถาบันฯ ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน FAO/RDDTTAP สร้างที่บ้านแม่หยวก หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันดำเนินการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงโคนมทั่วประเทศ การฝึกอบรมระดับประเทศและนานาชาติแก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการด้านโคนมและ ผลิตภัณฑ์นม และทำการวิจัยด้านอาหารโคนมการจัดการและสุภาพโคนม การวิจัยเลี้ยงโคนมพันธุ์แท้ขาวดำจากประเทศคานาดา และโคนมลูกผสมขาวดำ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สถาบันฯ มี
เจ้าหน้าที่ 10 นาย ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 5 นาย โดยมีนายธวัชชัย อินทรตุล ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันฯ คนแรก
2527 เปลี่ยนจาก ศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์เลย เป็น หน่วยบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
2529

- 13 กุมภาพันธ์ 2529 เปลี่ยนจาก สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เปลี่ยนจาก 
  สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ เป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ

- วันที่ 3 มิถุนายน 2529 เปลี่ยนจาก สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง เป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง

- เปลี่ยนจาก สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

- เปลี่ยนจาก หน่วยแพร่พันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน เป็น สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

2530 เปลี่ยนจาก ศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์นครพนม เป็น หน่วยบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม
2533

- ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

- เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ เป็น
  สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ท่ากะบาก

2534

- ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี

- เปลี่ยนจาก หน่วยบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม เป็น สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม

2535 ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
2536

- ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์

- เปลี่ยนจาก สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ท่ากะบาก เป็น สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว

- รวมมีศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
  ลำพญากลาง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
  สุราษฎร์ธานี และสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ 36 แห่ง

2537

- กรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติเป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน เริ่มดำเนินการ
  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2537 โดยมี ดร.สวัสดิ์ ธรรมบุตร เป็นผู้ดำเนินการ

- ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา

- มีพระราชกฤษฎีกาปรับโครงสร้างกรมปศุสัตว์ โดยกองบำรุงพันธุ์สัตว์ มีการปรับเปลี่ยนสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ เป็น
  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เพิ่มเติม 3 แห่ง ดังนี้

  1. สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
  2. สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง
  3. สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา

ทำ ให้มีศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ในสังกัด จำนวน 8 แห่ง และมีสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ในสังกัด จำนวน 31 แห่ง (จากสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ 36 แห่ง ในปี 2536 ปรับเป็นศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 3 แห่ง ยุบสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ จำนวน
2 แห่ง คือ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์บุณฑริก และสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์วานรนิวาส)

2538

- ก่อตั้งสถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ์สุกรนครราชสีมา เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน ซึ่งเดิมเป็นโครงการร่วม ระหว่างกรมปศุสัตว์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อ โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์สุกรและขยายการผลิต ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ สถานีฝึกนิสิตเกษตรทับกวาง (ทับกวางใน) จังหวัดสระบุรี
ต่อมาเมื่อเลิก โครงการจึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ์สุกรนครราชสีมารองรับงานจาก โครงการดังกล่าว ในปี 2538 โดยมี นายสัมฤทธิ์ แสนบัว เป็นผู้อำนวยการคนแรก

- ก่อตั้งสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี

- เปลี่ยนจาก หน่วยบำรุงพันธุ์สัตว์เลย เป็น สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์เลย

2539 สิ้น สุดโครงการ FAO/RDDTTAP ของสถาบันพัฒนาฝึกอบรมและวิจัยโคนมแห่งชาติ ยุบรวมเป็นงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โคนมของ "ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่"
2545

- มีพระราชกฤษฎีกาปรับโครงสร้างกรมปศุสัตว์ ปรับเปลี่ยนสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ มาเป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เพิ่มเติมอีก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

  1. สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ์สุกรนครราชสีมา เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
  3. สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์

- โอนสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์จำนวน 5 แห่ง ไปสังกัดกับสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้

  1. สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส
  2. สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม
  3. สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี
  4. สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์เขาไชยราช
  5. สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี

- เปลี่ยนชื่อสถานีในสังกัด จาก "สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์" เป็น "สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์"

ทำให้มีศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ในสังกัด จำนวน 11 แห่ง และมีสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ จำนวน 24 แห่ง

2546

- ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานระหว่างศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ดังนี้

  1. เปลี่ยนศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจันทบุรี เป็น สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี
  2. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปลวกแดง เป็น ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง

2553

- ยุบสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง

- เพิ่มสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน

มีศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ จำนวน 11 แห่ง และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ จำนวน 24 แห่ง

2554

กฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 3ก ลงวันที่ 6 มกราคม 2555

- เปลี่ยนชื่อจาก "กองบำรุงพันธุ์สัตว์"  เป็น  "สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์"

2557

ได้มีการปรุบปรุงโครงสร้างการแบ่งงานหน่วยงานภายใน และการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน โดยเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายในดังนี้ 

 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง  เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
 2. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์. เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ
 3. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
 4. สถานีวิจัยทอสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม
 5. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
 6. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ
 7. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
 8. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
 9. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี  เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
 10. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
 11. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
 12. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย  เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
 13. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ
 14. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
 15. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
 16. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ เป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
 17. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
 18. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม
 19. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
 20. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี  เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
 21. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  เป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
 22. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
 23. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา
 24. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่  เป็น  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่
 25. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก  เป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
 26. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก เป็น   ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
 27. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์  เป็น   ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
 28. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง  เป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง
 29. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี  เป็น   ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
 30. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี  เป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี
 31. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่  เป็น   ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี
 32. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง  เป็น   ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง
 33. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช  เป็น   ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช
 34. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา เป็น   ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา
 35. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี เป็น   ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี

      รวมจำนวน 35 หน่วยงาน  ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะสัตว์ จำนวน  6 หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ จำนวน 29 หน่วยงาน 

2560

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 852/2560 ลงวันที่  25 ตุลาคม 2560 เปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ดังนี้

 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์
 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส

ปัจจุบัน

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประกอบไปด้วย 39 หน่วยงาน แบ่งเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะสัตว์ จำนวน  6 หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์  จำนวน 33 หน่วยงาน 

 
ทำเนียบผู้บริหารสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (กองบำรุงพันธุ์สัตว์)

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายบุญถม ไวทยานุวัติ 9 มกราคม 2517 ถึง 1 ตุลาคม 2519

2

ดร.ทิม พรรณศิริ 10 มีนาคม 2520 ถึง 30 มีนาคม 2521

3

นายสมุทธ เจริญรัถ 10 กันยายน 2521 ถึง 30 กันยายน 2521

4

นายวิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ 21 ธันวาคม 2521 ถึง 22 พฤศจิกายน 2522

5

นายประเสริฐ ยุทธวิสุทธิ์ 25 มกราคม 2523 ถึง 1 ตุลาคม 2525

6

ร.ท.อนันต์ จินวาลา  4 พฤศจิกายน 2525 ถึง 30 กันยายน 2531

7

นายพยอม พิกุลทอง 14 พฤศจิกายน 2531 ถึง 20 ตุลาคม 2534

8

นายสุพจน์ ศรีนิเวศน์ 21 ตุลาคม 2534 ถึง 1 ตุลาคม 2535

9

นายสิริวัทก์ สโรบล 8 ตุลาคม 2535 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2537

10

นายทองทวี ดีมะการ 21 กุมภาพันธ์ 2537 ถึง 14 พฤษภาคม 2539

11

นายกิตติ จาตนิลพันธ์ 15 สิงหาคม 2539 ถึง 1 ตุลาคม 2542

12

ดร.สวัสดิ์ ธรรมบุตร 21 ตุลาคม 2542 ถึง 1 ตุลาคม 2545

13

นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล 26 กุมภาพันธ์ 2546 ถึง 8 พฤษภาคม 2550

14

นายวิทวัส เวชชบุษกร 4 มิถุนายน 2550 ถึง 30 กันยายน 2551

15

นางอุดมศรี อินทรโชติ 17 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

16

นายราชันย์ ภุมมะภูติ 8 ตุลาคม 2552 ถึง 24 เมษายน 2555

17

นายทศพร  ศรีศักดิ์ 25 เมษายน 2555 ถึง 14 มีนาคม  2560

18

นายไสว  นามคุณ 7 มิถุนายน 2560 ถึง ปัจจุบัน

 
เรียบเรียงจาก ::

1. หนังสือครบรอบ 50 ปี กรมปศุสัตว์

2. หนังสือครบรอบ 60 ปี กรมปศุสัตว์

3. รายงานประจำปี 2540 ของกรมปศุสัตว์

4. รายงานประจำปี 2541 ของกองบำรุงพันธุ์สัตว์

5. ด้วยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ และนายทองทวี  ดีมะการ


นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษา

นางสาวสุชาดา บัลลังน้อย ผู้เรียบเรียง