weatherขนแพะ (Goat Fiber)

ผลผลิตที่ได้จากขนแพะ โดยหลักแล้วแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ ขนแฮร์  โมแฮร์ แคชเมียร์ และ แคชโกรา

โดยส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตอบอุ่นมีขนสองชั้น ขนชั้นนอกป้องกันตัวสัตว์จากสภาพแวดล้อม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...