eartagการทำเครื่องหมายประจำตัวในกระบือ

การทำเครื่องหมายประจำตัวกระบือส่วนใหญ่ทำกัน 2 ลักษณะ คื

     1. การทำเครื่องหมายฟาร์มหรือแหล่งที่มาของกระบือ เช่น BRS เป็นกระบือที่มาจากฟาร์มของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ของกรมปศุสัตว์ เป็นต้น

     2. เครื่องหมายประจำตัวกระบือแทนการตั้งชื่อ จะแทนด้วยตัวเลข ส่วนใหญ่จะเป็นลำดับการเกิดและปีที่เกิด และรหัสประจำฟาร์ม 

การทำเครื่องหมายประจำตัวกระบือ ทำได้หลายวิธี  ขึ้น อยู่กับความสะดวก งบประมาณ ความยุ่งยากในการปฏิบัติ อายุสัตว์ที่เหมาะสมต่อการเลือกวิธี เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าหรือความถาวรของเครื่องหมายบนตัวสัตว์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคำนึงถึงหลักปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ที่ดีประกอบ ด้วย การทำเครื่องหมายประจำตัวกระบือมีหลายวิธี ซึ่งมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...