คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 73/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติฯ พิมพ์

คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 73/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

ภาพด้านล่างจะแสดงเมื่อใช้ Browser  หรือ  หรือ Browser ที่รองรับ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 13:04 น.