Home การส่งข้อมูลผู้รับบริการ
PMQA3
โปรแกรมผู้รับบริการ

โปรแกรมฐานข้อมูลผู้รับบริการ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ซึ่งอันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป อนึ่ง ข้อมูลการให้บริการคือหัวใจของการพัฒนางานในทุกๆด้าน การบันทึกข้อมูลการให้บริการเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จเป็นลำดับแรก ในกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ที่หน่วยงานจะได้ดำเนินการต่อไป เสียงสะท้อนจากเกษตรกรผู้รับบริการ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานหน่วยงาน ความต้องการและความคาดหวังของเกษตรกร และผู้รับบริการเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องนำไปพิจารณาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการบริการของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ต่อไป ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

โปรแกรมผู้รับบริการของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

download

 

(ช่วงนี้ โปรแกรม อยู่ระหว่างการอัพเดท ยังไม่สามารถ Downlad ได้คะ ขออภัยมา ณ ที่นี้)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:07 น.
 
การส่งข้อมูลผู้รับบริการ

 

ตารางแสดงการส่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้รับบริการ สพพ. ย้อนหลัง 6 เดือน


หน่วยงาน ม.ค.-13 ก.พ.-13 มี.ค.-13 เม.ย.-13 พ.ค.-13 มิ.ย.-13
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 31/1/13 4/3/13 3/4/13 30/4/13 31/5/13 2/7/13
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี 5/2/13 4/3/13 5/4/13 3/5/13 4/6/13 8/7/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 6/2/13 6/3/13 3/5/13 5/6/13 5/7/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี 22/2/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว 25/2/13 5/3/13 1/4/13 31/5/13 11/7/13
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง 5/2/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ 5/2/13 4/3/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย 30/1/13 26/2/13 29/3/13 3/5/13 31/5/13 27/6/13
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา 6/2/13 6/3/13 1/4/13 8/5/13 3/6/13 24/6/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ 6/3/13 24/4/13 2/5/13 3/6/13 5/7/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ 1/3/13 1/4/13 1/5/13 31/5/13 28/6/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ 6/2/13 6/3/13 5/4/13 7/5/13 3/6/13 2/7/13
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 6/2/13 5/3/13 1/5/13 3/6/13 28/6/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม 25/1/13 6/3/13 29/3/13 30/4/13 10/6/13 2/7/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร 4/2/13 4/3/13 1/4/13 3/5/13 3/6/13 2/7/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม 29/1/13 26/2/13 27/3/13 26/4/13 23/5/13 24/6/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี 31/1/13 1/3/13 25/3/13 9/5/13 29/5/13 28/6/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 4/2/13 4/3/13 1/4/13 1/5/13 4/6/13 5/7/13
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 30/1/13 1/3/13 26/6/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 31/1/13 1/3/13 29/3/13 29/4/13 31/5/13 28/6/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่ 4/2/13 4/3/13 1/4/13 2/5/13 4/6/13 1/7/13
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก 4/2/13 5/3/13 3/4/13 5/5/13 4/6/13 4/7/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 4/2/13 4/3/13 3/4/13 3/5/13 4/6/13 3/7/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 4/2/13 4/3/13 5/4/13 3/5/13 3/6/13 2/7/13
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 5/2/13 5/3/13 3/4/13 7/5/13 5/6/13 4/7/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี 31/1/13 28/2/13 1/4/13 1/5/13 3/6/13 1/7/13
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 6/3/13 4/4/13 9/5/13 5/6/13 28/6/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช 30/1/13 1/3/13 28/3/13 30/4/13 3/6/13 3/6/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ 10/5/13 6/6/13 5/7/13
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา 4/2/13 5/3/13 1/4/13 1/5/13 4/6/13 1/7/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง 25/1/13 26/2/13 26/3/13 26/4/13 27/5/13 28/6/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา 6/2/13 4/3/13 3/4/13 3/5/13 3/6/13 2/7/13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี 5/2/13 27/2/13 1/4/13 5/5/13 5/6/13 4/7/13


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2013 เวลา 14:07 น.
 
รายงานผลข้อมูลผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ2554

กองบำรุงพันธุ์สัตว์ได้สรุปผลข้อมูลผู้รับบริการของกองบำรุงพันธุ์สัตว์

ประจำปีงบประมาณ 2554 คลิก

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:11 น.
 


www.dld.go.th/breeding/general, Powered by Joomla!

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
  General Service Administrative Sub-division;
Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement ; Department of Livestock Development
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. 0 2653 4450 : Fax 0 2653 4922 :: e-mail : breeding1@dld.go.th