Home เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์กระืบือ

แผนการปรับปรุงพันธุ์กระบือในระดับเกษตรกร

กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กระบือ ให้มีลักษณะมีรูปร่างโตและมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว แต่การดำเนินการที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการอยู่ในสถานที่ของทางราชการ เพื่อให้การทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์กระบือตามแผนการกระจายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ จึงได้กำหนดรูปแบบในการดำเนินการออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. โครงการ หนึ่ง อบต. หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งสัตว์พันธุ์ดี
ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หรือสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ประสานงานกับองศ์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดหากลุ่มเกษตรกรที่สนใจและงบประมาณดำเนินการในการจัดตั้งกองทุนให้กลุ่มเกษตรกรกู้ยืม ส่วนกรมปศุสัตว์จะจำหน่ายกระบือหย่านม เพศผู้หรือเพศเมีย น้ำหนักประมาณ 160 กิโลกรัม ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรจะต้องให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลน้ำหนัก และสัดส่วนร่างกายได้แ่ก่ ส่วนสูง รอบอก และความยาวลำตัว ของกระบือ เมื่ออายุ 400, 600 วันและจำหน่าย

2. กลุ่มฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์กระบือ
กรมปศุสัตว์จะจำหน่ายกระบือที่ผ่านการทดสอบ เพศผู้ จำนวน 1 ตัว เพื่อนำไปคุมฝูงแม่พันธุ์ โดยมีเงื่อนไขให้กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต้องดำเนินการ ดังนี้
2.1 มีการจัดการบันทึกข้อมูล ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดสัดส่วนร่างกาย ส่งกองบำรุงพันธุ์สัตว์ ดังนี้
- กระบือแรกเกิด
- กระบือหย่านม เมื่ออายุ 240 วัน
- กระบืออายุ 400 วัน
- กระบืออายุ 600 วัน
- เมื่อมีการซื้อกระบือใหม่เข้าฟาร์ม
- เมื่อมีการขายกระบือ
2.2 เกษตรกรจะต้องส่งข้อมูลพันธุ์ประวัติ ให้กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ทุกครั้งที่
- มีการซื้อกระบือใหม่เข้าฟาร์ม
- มีลูกกระบือเกิดขึ้นใหม่ในฟาร์ม
- มีการขายกระบือ
- กระบือตาย

 

3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
โดยการสนับสนุนกระบือพ่อพันธุ์ ไปคุมฝูงแม่พันธุ์กระบือ ของกลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มเกษตรกรจะต้องให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลน้ำหนักกระบือที่มีอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการและจะต้องเก็บข้อมูล น้ำหนักและสัดส่วนร่างกาย ดังต่อไปนี้
3.1 กระบือแรกเกิด
3.2 กระบือหย่านม อายุ 240 วัน
3.3 กระบืออายุ 400 วัน
3.4 กระบืออายุ 600 วัน
3.5 เมื่อขายกระบือ
3.6 ข้อมูลการผสมพันธุ์

กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายกระบือ ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 17 กลุ่ม

1. กลุ่มเกษตรกรเครือข่่ายจังหวัดสุรินทร์

บ้านโดนเลงใต้
หมู่ 12 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
- สมาชิกกลุ่ม 35 ราย
- จำนวนกระบือในกลุ่ม เพศผู้ 32 ตัว เพศเมีย 99 ตัว
- กรมปศุสัตว์ให้ยืมกระบือพ่อพันธุ์คุมฝูง จำนวน 1 ตัว

- ปัจจุบันสามารถผลิตลูกได้ 60 ตัว

บ้านรัตนะ
หมู่16 ตำบลรัตนะ อำเภอรัตนะ จังหวัดสุรินทร์
- สมาชิกกลุ่ม 23 ราย
- จำนวนกระบือในกลุ่ม เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 23 ตัว
- กรมปศุสัตว์จำหน่ายกระบือพ่อพันธุ์คุมฝูง จำนวน 1 ตัว

- ปัจจุบันสามารถผลิตลูกได้ 3 ตัว

บ้านปันรัว
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
- สมาชิกกลุ่ม 30 ราย
- จำนวนกระบือในกลุ่ม เพศเมีย 66 ตัว
- กรมปศุสัตว์ให้ยืมพ่อพันธุ์กระบือคุมฝูง จำนวน 1 ตัว

- ปัจจุบันสามารถผลิตลูกได้ 4 ตัว

บ้านโคกตะเคียน
หมู่ 13 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
- สมาชิกกลุ่ม 41 ราย
- จำนวนกระบือในกลุ่ม เพศผู้ 18 ตัว เพศเมีย 41 ตัว
- กรมปศุสัตว์ให้ยืมพ่อพันธุ์กระบือ จำนวน 1 ตัว

- ปัจจุบันสามารถผลิตลูกได้ 38 ตัว

บ้านแนงมุด
หมู่ 13 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
- สมาชิกกลุ่ม 22 ราย
- จำนวนกระบือในกลุ่ม เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 11 ตัว
- กรมปศุสัตว์ให้ยืมพ่อพันธุ์กระบือ จำนวน 3 ตัว

- ปัจจุบันสามารถผลิตลูกได้ 9 ตัว

บ้านโนนทอง

หมู่ 7 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
- สมาชิกกลุ่ม 13 ราย
- จำนวนกระบือในกลุ่ม เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 5 ตัว

- ปัจจุบันสามารถผลิตลูกได้ 5 ตัว

2. กลุ่มเกษตรกรกเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ

ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- สมาชิกกลุ่ม 35 ราย
- จำนวนกระบือในกลุ่ม แม่พันธุ์ 84 ตัว
- กรมปศุสัตว์ให้ยืมพ่อพันธุ์คุมฝูง จำนวน 1 ตัว

- ปัจจุบันสามารถผลิตลูกได้ 13 ตัว (เพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 3 ตัว)

ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- สมาชิกกลุ่ม 230 ราย
- จำนวนกระบือในกลุ่ม แม่พันธุ์ 250 ตัว
- กรมปศุสัตว์โอนพ่อพันธุ์ให้ อบต. คุมฝูง จำนวน 3 ตัว

- ปัจจุบันสามารถผลิตลูกได้ 5 ตัว (เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 1 ตัว)

3. กลุ่มเกษตรกรกเครือข่ายจังหวัดนครพนม

จ.ส.ต.อนันต์ แสงตะวัน
50 หมู่ 11 บ้านตาลปากน้ำ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
- โครงการฟาร์มเครือข่ายกระบือ
- ซื้อกระบือจากกรมปศุสัตว์ เพศเมีย 10 ตัว

- ปัจจุบันกระบือกำลังอุ้มท้อง

ด.ต. สุรชัย ทองนำ

164 หมู่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

- โครงการฟาร์มเครือข่ายกระบือ

- กระบือที่มี 25 ตัว

- ซื้อกระบือจากกรมปศุสัตว์ 16 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 11 ตัว)

- ปัจจุบันกระบือกำลังอุ้มท้อง

4. กลุ่มเกษตรกรกเครือข่ายจังหวัดพะเยา

บ้านห้วยเคียน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
- สมาชิกกลุ่ม 22 ราย
- จำนวนกระบือในกลุ่ม แม่พันธุ์ 6 ตัว
- กรมปศุสัตว์ โอนกระบือให้แก่ อบต. ได้แก่ พ่อพันธุ์คุมฝูง 1 ตัว แม่พันธุ์ 32 ตัว กระบือรุ่นเพศผู้เพื่อนำไปขุน 8 ตัว

กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือหัวง้ม

ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
- สมาชิกกลุ่ม 11 ราย
- จำนวนกระบือในกลุ่ม แม่พันธุ์ 7 ตัว

5. กลุ่มเกษตรกรกเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก

บ้านน้ำเลา
ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
- สมาชิกกลุ่ม 57 ราย
- จำนวนกระบือในกลุ่ม แม่พันธุ์ 262 ตัว
- กรมปศุสัตว์โอนพ่อพันธุ์กระบือ ใ้ห้กับ อบต. เพื่อนำไปคุมฝูง จำนวน 9 ตัว

- ปัจจุบันสามารถผลิตลูกได้ 64 ตัว

6. กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์

นายประกอบ แพ่งสุวรรณ ประธานกลุ่ม

51 หมู่ 1 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

- สมาชิก 7 ราย

-จำนวนกระบือในกลุ่ม 15 ตัว

- กรมปศุสัตว์ให้ยืมพ่อพันธุ์ จำนวน 4 ตัว

- ปัจจุบันสามารถผลิตกระบือได้ 13 ตัว

นายสุรยุทธ โรจนพันธ์ ประธานกลุ่ม

66 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัย์

- สมาชิก 4 ราย

- จำนวนกระบือในกลุ่ม 15 ตัว

- กรมปศุสัตว์ให้ยืมพ่อพันธุ์ จำนวน 1 ตัว

7. กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายจังหวัดสระบุรี

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทับกวาง

นายโกศล จั่วกี่ ประธานกลุ่ม

- สมาชิก 52 ราย

- จำนวนกระบือในกลุ่ม เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 30 ตัว

- ซื้อกระบือจากกรมปศุสุตว์ เพศเมีย จำนวน 18 ตัว

8. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เทพารักษ์

จังหวัดนครราชสีมา

- สมาชิก จำนวน 30 ราย

 
dld.go.th/breeding/buffalo, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
Buffalo Research and development Section, Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement ; Department of Livestock Development

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 Tel./Fax 0 2653 4922 :: e-mail : breeding4@dld.go.th