กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

เอกสารประกอบการเรียน e-Learning

สัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น
  - ลงทะเบียนเรียน
 

- สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น

  - สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
   
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์
 

- การวิเคราะห์คาร์บอนฟรุตปริ้นภาคปศุสัตว์โดยการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต

  - การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปศุสัตว
   
 Greenhouse gas emissions of Livestock
  -
  -
   
 ฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
  - รายละเอียดโครงการ
  - ลงทะเบียน
  - บทนำ
  - เข้าสู่บทเรียน
   
              ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ e-Learning                          เรื่อง สัตว์พื้้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น          

- โครงการ e-Learning เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- ผู้ลงทะเบียนเรียน สามารถทำแบบทดสอบได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยผู้ลงทะเบียนเรียนจะต้องทำแบบทดสอบให้ครบตามหลักสูตร ดังนี้
  1.แบบทดสอบสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น (ทำแบบทดสอบให้ครบทุกชนิดสัตว์)
  2.แบบทดสอบสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น  (ทำแบบทดสอบให้ครบทุกชนิดสัตว์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ e-Learning
เรื่อง ฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
่้- โครงการ e-Learning เปิดหลักสูตร "ฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ" แล้ววันนี้
ผู้ลงทะเบียน สารมารถทำแบบทดสอบได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป               

 
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-6534444 ต่อ 3213 แฟกซ์ 02-6534922