Home บุคลากร
บุคลากรกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
kalaya

นางสาวกัลยา  บุญญานุวัตร

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ

โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3216

โทรสาร. 0-2653-4922

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายการียา  อาลี
นักวิชาการสัตวบาล
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3216
โทรสาร. 0-2653-4922
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
biodiversity.breeding.dld.go.th, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
Diversity Research Section, Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement, Department of Livestock Development
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel./Fax 0 2653 4922 :: e-mail : breeding7@dld.go.th