ยาสูบ
  ยาสูบ (Tobacco)  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Nicotiana  tabacum L.
  วงศ์ Solanaceae

 
 

ลักษณะทั่วไป ยาสูบเป็นพืชอายุปีเดียว สูง 1 - 2 เมตร ลำต้นตรง หัวต้นมีขนอ่อนปกคลุมใบออกสลับกัน ใบใหญ่ หนาสากมือ ยาว 10 – 30 ซม. กว้าง 8 – 15 ซม. ไม่มีก้านใบ ฐานใบห่อลำต้นเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ช่อดอกมีหลายกลุ่มออกบริเวณยอด กลีบดอกรูปแตรสีชมพู ผลแห้งแล้วแตกภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ สีน้ำตาลอ่อนจำนวนมาก นิยมปลูกกันมากทางภาคเหนือของประเทศไทย

        
  ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เมล็ด
  ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ใบ
 

สารสำคัญ  - ในใบประกอบด้วยกรดอินทรีย์ เช่น   malic acid,  citric acid, oxalic  acid
                   - พวก polyphenols  เช่น rutin acid, chlorogenic  acid, quercitrin
                   - น้ำมันหอมระเหย แอลคาลอยด์ และ nicotine มีประมาณ 93% ของแอลคาลอยด์ทั้งหมด  คือ  nicotine,  anabasine,   gibberelline,  pyrrolodine,   nornicotin, myosmine และ nicotianamine

ประโยชน ์ ใช้กำจัดพยาธิภายนอกของสัตว์ต่างได้ดี เช่น เหาหรือไร เป็นต้น จากการทดลองของอรวรรณ ชินราศรี และคณะ ซึ่งใช้สารสกัดจากใบยาสูบกำจัดเหาและไรในไก่พื้นเมือง โดยจุ่มตัวไก่ในสารสกัดยาสูบที่ความเข้มข้น 3,4 และ 5 % ทำการลูบขนย้อนขึ้นเพื่อทำให้สารสกัดจากสมุนไพรแทรกซึมได้ทั่วตัวไก่ พบว่าที่ความเข้มข้น 5 % มีความเหมาะสมที่สุด เพราะออกฤทธิ์ได้นานทำให้อัตราการคืนกลับของพยาธิภายนอกต่ำกว่า (ที่มา : อรวรรณ ชินราศรี และคณะ.การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรบางชนิดในการกำจัดพยาธิภายนอกของไก่พื้นเมือง. สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร. คณะเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.)