ฝรั่ง
ฝรั่ง (Guava)  
ชื่อวิทยาศาสตร์  Psidium guajava Linn.
วงศ์ Myrtaceae

 
 

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีกิ่งเหนียว แตกกิ่งก้านสาขามากมาย ใบแข็งและ ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงกันข้าม บิดเล็กน้อย รูปใบรีปลาย ใบและโคนใบมน หลังใบมีขนอ่อนนุ่ม ท้องใบหยาบเห็นเส้นใบเป็นร่างแห พื้นใบมีสีเขียวอมเทา ยอดอ่อนมีขนอ่อนสั้น ๆ ออกดอกที่ส่วนยอดของกิ่ง ช่อละ 2 - 3 ดอก ขนาดไม่ใหญ่นัก สีขาว ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีเขียวปนเหลือง มีกลิ่นเฉพาะ เนื้อในสีขาว มีเมล็ดภายในสีน้ำตาลอ่อน

          
  ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เมล็ด กิ่งตอน ต่อกิ่ง
  ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ใบ ผลดิบ
 

สารสำคัญ  ในใบมีน้ำหอมระเหย ประกอบด้วย caryophyllene , cineol , นอกจากนี้ยังมี tannin , sesquiterpenoids และ triterpenoid compounds ส่วนในผลดิบพบว่ามีสาร fixed oil 6% , volatile oil 0.365 % tannin 8-15 % , beta-sitosterol, quercetin

ประโยชน์
  มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ รักษาอาการท้องเสีย ท้องร่วง โดยวิศิษฐ์และคณะได้ ทดลองใช้ใบฝรั่งแห้งบดละเอียด รักษาโรคท้องร่วง
ในลูกสุกรอายุ 4 สัปดาห์ น้ำหนักประมาณ 6-7 กก.ในปริมาณ 750 และ 1000 มก./โด๊ส วันละ 2 ครั้ง ปรากฎว่าสามารถรักษาอาการท้องร่วงในสุกรได้ในเวลา 3 วัน และสามารถใช้ใบฝรั่งแห้งบดละเอียดเสริมในอาหารเลี้ยงสุกรอายุ 5-11 สัปดาห์ ในอัตรา 0.15% และ 0.2% โดยไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อ (ที่มา : วิศิษฐ์ เกตุปัญญาพงศ์, ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล, อรุณพร อิฐรัตน์ และวันวิศาข์ งามผ่องใส. 2543. ผลของใบฟ้าทะลายโจรและใบฝรั่งต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของลูกสุกรท้องร่วง. ในรายงานการประชุมทางวิชาการ สัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 1.240 น.)  ส่วนนิพนธ์และคณะได้ทดลองใช้ใบฝรั่งบดเสริมในอาหารไก่เนื้อทดแทนการใช้ยากันบิด (salinomycin)  พบว่าหลังจากทดลองป้อนเชื้อบิดให้ไก่ตัวละ 2 โด๊ส ไก่ที่ได้รับการเสริมใบฝรั่งสามารถกินอาหารได้มากกว่าปกติและมีรอยโรคบิดน้อยกว่าปกติด้วย (ที่มา : นิพนธ์ รัตนพล และมณีรัตน์ รัตนพล. การใช้ใบฝรั่งป้องกันโรคบิดไก่เนื้อ. คณะวิชาสัตวศาสตร์. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี. อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี.) ตรงกับการทดลองของเชนทร์ซึ่งการเสริมผลอ่อนฝรั่งผงที่ระดับ 1% มีผลในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารเทียบเท่ากับกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะคลอเตทตร้าซัยคลิน และการเสริมใบฝรั่งระดับ 3% สามารถลดความรุนจากการทำลายของเชื้อบิดในไส้ตันในไก่เนื้อได้ (ที่มา : เชนทร์ ผางนุย. ผลของการเสริมใบฝรั่งและผลอ่อนผงในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและการควบคุมโรคในไก่เนื้อ.)