ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการปศุสัตว์
           ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากมายหลายแขนง แต่ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ คือ สมุนไพรและตำรายาพื้นบ้าน โดยมีการนำสมุนไพรมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เช่น
กระเทียม
            นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรชนิดอื่นๆที่สามารถมาใช้ประโยชน์กับสัตว์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท