การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือ

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมด้านปศุสัตว์

ภายในประเทศ
      ส่วนกลาง
       ฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
          - ฟาร์มเครือข่ายกระบือ
          - ฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อ
          - ฟาร์มเครือข่ายโคนม
          - ฟาร์มเครือข่ายสัตว์เล็ก
          - ฟาร์มเครือข่ายสัตว์ปีก
       โครงการพระราชดำริ
       งาน/โครงการสำคัญ       
       ธนาคารโค-กระบือ
       กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ
       ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สัตว์

      ส่วนภูมิภาค
       
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1-9

  
ต่างประเทศ